SNID PERFORMANCE OF MAHARASHTRA STATE
YEAR
Dose
OPV Doses Given
Dist./Corp. Covered
SNID Year
Period
Est.Benif.
OPV Doses Given
%

SNID 2001

14 OCT. 2001 4587963 4462125 97 Districts :- 5 Raigad, Thane, Pune A`nagar, & Nasik Corporations:- 8 BMC,Thane,N.Mumbai,Kalyan,U`nagar, PMC,PCMC , Nasik

SNID 2002

30 Sept. 2002 2345342 2214192 94 Distrcits :- 2 Raigad, Thane, Corporations:- 7 BMC,Thane,N.Mumbai,Kalyan,U`nagar, Bhiwandi & Bhainder.

17 Nov. 2002

2345342 2253363 96 Distrcits :- 2 Raigad, Thane, Corporations:- 7 BMC,Thane,N.Mumbai,Kalyan,U`nagar, Bhiwandi & Bhainder.
SNID 2004 23-28 May 2004 1336493 1140056 85 BMC & TMC
4-8 July 2004 1336493 1276950 96 Thane & Mumbai
SNID 2005

9-13 Jan 05

4902493 5037578 103 District : 8 - Raigad, Thane, Nasik, A'nagar, Aurangabad, Jalgaon, Dhule, Nandurbar Corporations : BMC
27 Feb - 3 Mar 05 4902493 5055432 103 District : 8 - Raigad, Thane, Nasik, A'nagar, Aurangabad, Jalgaon, Dhule, Nandurbar Corporations : BMC
26 -30 June 05 2542154 2523984 99 District : Raigad, Thane, BMC
28 Aug - 2 Sep 05 2557308 2565843 100 District : Raigad, Thane, BMC
25 -30 Sep 05 2587941 2604441 101 District : Raigad, Thane, BMC
27 - 30 Nov. 05 2620454 2625635 100 District : Raigad, Thane, BMC
SNID 2006 15-18 Jan 06 2636869 2682694 102 District : Raigad, Thane, BMC
26 Feb - 1 Mar 06 4902493 5055432 103 District : Raigad, Thane, BMC
10 sep - 13 Sep 06 4756849 4932232 104 District : Raigad, Thane, BMC, A'Bad, Jalna, Latur, Beed, Osmanabad, Parbhani, Ahmednagar, Malegaon (Corp), Malegaon Block ( R )
12 Nov - 15 Nov 06
11860225 11585657 98 Complete State
SNID 2007 18- 21 Mar 07 5203116 5126233 99 Districts: Thane, Raigad,Nashik,Amaravati,Akola,Buldhana,Washim Yavatmal,Nagpur,Wardh. Corporation : BMC,Thane, Kalyan,Ulhasnagar,Navi mumbai,Bhiwandi,Bhainder,Nashik,Malegaon,Amaravati,Akola,Nagpur.
29 Apr - 06 May 07 5203116 4830319 93 Districts: Thane, Raigad,Nashik,Amaravati,Akola,Buldhana,Washim Yavatmal,Nagpur,Wardh. Corporation : BMC,Thane, Kalyan,Ulhasnagar,Navi mumbai,Bhiwandi,Bhainder,Nashik,Malegaon,Amaravati,Akola,Nagpur
10 June - 16 June 07 3447611 3430616 100 Districts: Thane, Raigad,Nashik. Corporation : BMC,Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi mumbai,Bhiwandi,Bhainder,Nashik,Malegaon
1 - 6 July 07 3485436 3194863 92 Districts: Thane, Raigad,Nashik Corporation : BMC,Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi mumbai,Bhiwandi,Bhainder,Nashik,Malegaon
5 Aug 07 3432122 3348209 98 Districts: Thane, Raigad,Nashik Corporation : BMC,Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi mumbai,Bhiwandi,Bhainder,Nashik,Malegaon
9 - 14 Sep 07 3452775 3399499 98 Districts: Thane, Raigad,Nashik Corporation : BMC,Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Nashik, Malegaon
28 Oct - 3 Nov 07 2989269 2946860 99 Districts: Thane, Raigad,Nashik(Malegaon, Peth, Trimbak, igatapuri Corporation : BMC,Thane, Kalyan,Ulhasnagar,Navi mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Malegaon
25 Nov - 1 Dec 2007 3004901 2983013 99 Districts: Thane, Raigad,Nashik(Malegaon, Peth, Trimbak, igatapuri Corporation : BMC,Thane, Kalyan,Ulhasnagar,Navi mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Malegaon
SNID 2008 30 March-05 April 2008 3520507 3460079 98 Districts: Thane, Raigad,Nashik Corporation : BMC,Thane, Kalyan,Ulhasnagar,Navi mumbai, Bhiwandi, Bhainder,Nashik, Malegaon
27 April -03 May 2008 3513785 3268785 93 Districts: Thane, Raigad,Nashik Corporation : BMC,Thane, Kalyan,Ulhasnagar,Navi mumbai, Bhiwandi, Bhainder,Nashik, Malegaon
01-06 June 2008 3491502 3375080 97 Districts: Thane, Raigad,Nashik Corporation : BMC,Thane, Kalyan,Ulhasnagar,Navi mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Nashik, Malegaon
06-12 July 2008 3474941 3497631 101 Districts: Thane, Raigad, Nashik Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Nashik, Malegaon.
09-15 Nov 2008 3474941 3511815 101 Districts: Thane, Raigad, Nashik Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Nashik, Malegaon.
SNID 2009 01-07 March 2009 3566070 3616029 101 Districts:Thane, Raigad, Nashik Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Nashik, Malegaon.
05-10 April 2009 2790260 2828053 101 Districts:Thane, Raigad Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder.
24-30 May 2009 2883357 2574523 89 Districts:Thane, Raigad Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder.
28 - 03 June 2009 2893964 2751627 95 Districts:Thane, Raigad Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder.
09- 14 Aug 2009 2712635 2701491 100

Districts: Thane (7 Blocks), Raigad (4 Blocks), Nashik (Malegaon Block) Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Malegaon.

13-18 Sep 2009
2654859
2673685
101
Districts: Thane (7 Blocks), Raigad (4 Blocks),
Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Malegaon.
08-13 Nov 2009
2722818
2686489
99
Districts: Thane (7 Blocks), Raigad (4 Blocks), Nashik (Malegaon Block) Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Malegaon,
06-11 Dec 2009
2739067
2682808
98
Districts: Thane (7 Blocks), Raigad (4 Blocks), Nashik (Malegaon Block) Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Malegaon.
SNID 2010 21-26 March 2010
4505565
4517186
100
Districts: Thane (7 Blocks), Raigad (4 Blocks), Nashik ,Dhule, Jalgoan, Aurangabad Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Malegaon,Dhule, Jalgoan, Nashik, Aurangabad
25 April 2010
4505565
4429846
98
Districts: Thane (7 Blocks), Raigad (4 Blocks), Nashik ,Dhule, Jalgoan, Aurangabad Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Malegaon.Dhule, Jalgoan, Nashik, Aurangabad
18 July 2010
2583719
2591724
100
Districts: Thane (7 Blocks), Raigad (4 Blocks), Nashik ,Dhule, Jalgoan, Aurangabad Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Malegaon.Dhule, Jalgoan, Nashik, Aurangabad
22 August 2010
4516158
4417075
98
Districts: Thane (7 Blocks), Raigad (4 Blocks), Nashik ,Dhule, Jalgoan, Aurangabad Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Malegaon.Dhule, Jalgoan, Nashik, Aurangabad
26 Sept. 2010
4516158
4437792
98
Districts: Thane (7 Blocks), Raigad (4 Blocks), Nashik ,Dhule, Jalgoan, Aurangabad Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Malegaon.Dhule, Jalgoan, Nashik, Aurangabad
24 Oct 2010
6669278
6599961
99
Districts: Thane (7 Blocks), Raigad (4 Blocks), Nashik ,Dhule, Jalgoan, Aurangabad, Latur Jalna, Osmanabad, Parbhani, Solapur, Ahmednagar, Beed
Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Malegaon.Dhule, Jalgoan, Nashik, Aurangabad, Solapur, Ahmednagar.
21 Nov 2010
6669278
6645947
100
Districts: Thane (7 Blocks), Raigad (4 Blocks), Nashik ,Dhule, Jalgoan, Aurangabad, Latur Jalna, Osmanabad, Parbhani, Solapur, Ahmednagar, Beed
Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Malegaon.Dhule, Jalgoan, Nashik, Aurangabad, Solapur, Ahmednagar.
19 Dec 2010 6768874 6666148 98 Districts: Thane (7 Blocks), Raigad (4 Blocks), Nashik ,Dhule, Jalgoan, Aurangabad, Latur Jalna, Osmanabad, Parbhani, Solapur, Ahmednagar, Beed
Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Malegaon.Dhule, Jalgoan, Nashik, Aurangabad, Solapur, Ahmednagar.
SNID 2011 3 April 2011 2724777 2672149 98 Districts: Thane (7 Blocks), Raigad (4 Blocks), Nashik (Malegaon Block) Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Malegaon,
22 May 2011 2757553 2374478 86 Districts: Thane (7 Blocks), Raigad (4 Blocks), Nashik (Malegaon Block) Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Malegaon,
26 June 2011 2758870 2547888 92 Districts: Thane (7 Blocks), Raigad (4 Blocks), Nashik (Malegaon Block) Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Malegaon,
21 Aug 2011 2687573 2591407 96 Districts: Thane (7 Blocks), Raigad (4 Blocks), Nashik (Malegaon Block) Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Malegaon,
25 Sep 2011 2614734 2606501 100 Districts: Thane (7 Blocks), Raigad (4 Blocks), Nashik (Malegaon Block), Malegaon Junction
Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Malegaon,
13 Nov 2011 2621502 2622230 100 Districts: Thane (7 Blocks), Raigad (4 Blocks), Nashik (Malegaon Block), Malegaon Junction
Corportation: BMC, Thane, Kalyan, Ulhasnagar, Navi Mumbai, Bhiwandi, Bhainder, Malegaon,